Årsmöte måndag 27 september
Läs mer här.

Vattenpest - Uppmaning till alla våra bryggägare
Läs mer här.

Bryggor vid strömmen

Medlemsinformation

Föreningen betalar inte någon faktura om inte en godkänd rekvisition skickas med. Rekvisition tillhandahålles av områdesansvarig.

Avgifter

Arrende & Medlemsavgift för bryggplats/bod 500 kr /år
Medlemsavgift för kömedlem/stödmedlem 100 kr /år
Plusgiro nr: 211620-0.
Vid betalning ange namn, adress, telefonnr och e-postadress.

Kölista

Den som betalat medlemsavgiften kan anmäla sitt intresse till egen båtplats.
För att ställa sig i kö är det enklaste att ladda ner och fylla i medlemsanmälan och skicka till batmossan@bbosf.se eller ringa 070-952 53 02.

Ladda ner Medlemsanmälan

Ägarbyte

Vid ägarbyte används detta formulär. Skicka formuläret till:

Borenshultsområdets Båt- och Strandförening Borensvägen 133 591 62 Motala

Ladda ner överlåtelsedokument

Skicka in medlemsanmälan


Vill Du inte skicka in medlemsanmälan per e-post går det bra att ladda ner medlemsanmälan, fylla i den digitalt och sedan skicka den här.

Ordningsregler

 • Arrendatorn skall väl vårda arrendeområdet och därå uppförd bod/brygga och hålla området i ett väl städat skick.
 • Arrendatorn skall tillse att hans verksamhet på arrendeområdet inte medför men för grannar eller någon annan.
 • Arrendatorn får inte använda arrendeområdet så att risk för miljöskada uppkommer.
 • Arrendatorn skall följa för miljön gällande författningar samt domstolars och myndigheters beslut.
 • Endast en brygga och en bod per hushåll.
 • Bod och brygga ska placeras i enlighet med upplåtarens anvisningar.
 • En brygga får vara högst tre meter bred. En bod får ha en byggarea om högst fem kvadratmeter och vara högst två meter hög. Bod ska ha sadel- eller pulpettak och målad träfasad.
 • Bodarna får endast användas för förvaring av av båt-, fiske, trädgårds-, bad- eller liknande utrustning.
 • Brygga och bod liksom verksamhet inom området ska i övrigt följa bestämmelserna i gällande detaljplan.
 • Träd får inte beskäras eller avverkas. Behov av sådan åtgärd ska meddelas till Strandföreningens styrelse för vidarebefordran till fastighetsägaren.
 • Förtöjning av båtar får inte ske så att det hindrar eller försvårar tillgängligheten till stranden från lands- eller sjösidan. Vinterförvaring ska ske på ett ändamålsenligt sätt så att det inte hindrar eller försvårar framkomligheten på stranden.

Detta gäller i BBOSF

Den svenska allemansrätten är unik. Den ger oss både frihet och ansvar att vistas i naturen. Det står till och med om den i grundlagen: "Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten."

Den främsta tanken i allemansrätten är att inte störa och inte förstöra. Om vi följer detta har vi, med vissa begränsningar, rätt att färdas över andras marker och vatten samt att under kortare tid uppehålla oss där.

För båtfolk blir det aktuellt varje gång vi lägger oss vid en ö som ägs av någon annan. Eftersom förtöjning vid öar oftast är kortvarig, något dygn eller två, har vi rätt att uppehålla oss även på privat mark. Men det finns några undantag. Hemfriden eller markägarens ekonomiska intressen får aldrig kränkas. Den som uppehåller sig på annans mark måste därför ta stor hänsyn.

För att inte kränka hemfriden ska man hålla sig borta från hus, gård och fartyg. Det är inte heller tillåtet att gå över eller vistas på någons tomt. Exakt vad som menas med "tomt" preciseras tyvärr inte i allemansrätten.

Enligt "Allemansrätten – Vad säger lagen?" är en tomt vidsträckt kring bostadshus, men betydligt mindre kring ekonomibyggnader, båthus och liknande. Därför kan en markägare inte räkna med att områden kring bryggor och stränder anses vara "tomt", om inte bostadshuset ligger precis i närheten.

Ibland sätter fastighetsägare upp skyltar som talar om att exempelvis en brygga är privat. Finns det inget bostadshus i närheten begränsar den skylten inte allemansrätten. Att använda någon annans brygga för tillfällig förtöjning eller bad är därför fullt tillåtet.

Används bryggan av ägaren, eller om ägaren hindras från att använda sin brygga, är det en helt annan sak. Då störs ju fastighetsägaren.

Samma princip gäller vid ankring och förtöjning vid stränder. Vid längre vistelse, flera dygn, bör båtgäster ha fastighetsägarens godkännande. Det kan även finnas lokala förbud, som skydd för fågellivet, som inskränker allemansrätten. Sådana förbud är tydligt skyltade i sjökort och vid stränder.

 

Källa: Bertil Bengtsson, "Allemansrätten – Vad säger lagen?"