Bryggor vid strömmen

Medlemsinformation

Föreningen betalar inte någon faktura om inte en godkänd rekvisition skickas med. Rekvisition tillhandahålles av områdesansvarig.

Avgifter

Arrende & Medlemsavgift för bryggplats/bod 500 kr /år
Medlemsavgift för kömedlem/stödmedlem 100 kr /år
Plusgiro nr: 211620-0.
Vid betalning ange namn, adress, telefonnr och e-postadress.

Kölista

Den som betalat medlemsavgiften kan anmäla sitt intresse till egen båtplats.
För att ställa sig i kö är det enklaste att ladda ner och fylla i medlemsanmälan och skicka till batmossan@bbosf.se eller ringa 070-952 53 02.

Ladda ner Medlemsanmälan

Ägarbyte

Vid ägarbyte används detta formulär. Skicka formuläret till:

Borenshultsområdets Båt- och Strandförening Borensvägen 133 591 62 Motala

Ladda ner överlåtelsedokument

Skicka in medlemsanmälan


Vill Du inte skicka in medlemsanmälan per e-post går det bra att ladda ner medlemsanmälan, fylla i den digitalt och sedan skicka den här.

Ordningsregler

 • Arrendatorn skall väl vårda arrendeområdet och därå uppförd bod/brygga och hålla området i ett väl städat skick.
 • Arrendatorn skall tillse att hans verksamhet på arrendeområdet inte medför men för grannar eller någon annan.
 • Arrendatorn får inte använda arrendeområdet så att risk för miljöskada uppkommer.
 • Arrendatorn skall följa för miljön gällande författningar samt domstolars och myndigheters beslut.
 • Endast en brygga och en bod per hushåll.
 • Bod och brygga ska placeras i enlighet med upplåtarens anvisningar.
 • En brygga får vara högst tre meter bred. En bod får ha en byggarea om högst fem kvadratmeter och vara högst två meter hög. Bod ska ha sadel- eller pulpettak och målad träfasad.
 • Bodarna får endast användas för förvaring av av båt-, fiske, trädgårds-, bad- eller liknande utrustning.
 • Brygga och bod liksom verksamhet inom området ska i övrigt följa bestämmelserna i gällande detaljplan.
 • Träd får inte beskäras eller avverkas. Behov av sådan åtgärd ska meddelas till Strandföreningens styrelse för vidarebefordran till fastighetsägaren.
 • Förtöjning av båtar får inte ske så att det hindrar eller försvårar tillgängligheten till stranden från lands- eller sjösidan. Vinterförvaring ska ske på ett ändamålsenligt sätt så att det inte hindrar eller försvårar framkomligheten på stranden.