Kallelse till årsmöte 2024
Läs mer.

Medlemskort i mobilen
Läs mer.

Bryggor vid vatten

Om föreningen

Borenshultsområdets Båt- och Strandförening är en ideell förening som har som målsättning att bevara och utveckla den unika miljö som stranden med dess många bodar och bryggor vid Borenshult-Västralund till reningsverket och Motala Ström utgör. Vid utgången av verksamhetsåret 2021 hade föreningen 489 medlemmar.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och är ansvarig för löpande ärenden, Styrelsen består av: ordförande, kassör, sekreterare, samt två eller fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter.

Föreningens områden

Föreningen disponerar strandområden från kraftstationen vid Strandvägen båda sidor av Strömmen (Strömmen Södra och Strömmen Norra), Kanaljorden samt utmed Borenstranden från Slussen och till Karlshults Reningsverk.

Kontaktpersoner för sträckan

Kanaljorden samt Strömmen Norra och Södra:
Jimmy Karlsson 073-9501185

Borenshult ( Slussen ) - 4:e Sjögränd:
Thomas Rundström 070-5958400
Johan Dahlberg 070-2083483

4: - 10:e Sjögränd:
Thomas Rundström 070-5958400
Johan Dahlberg 070-2083483

10:e Sjögränd - Karlshults Reningsverk:
Fredrik Hagström 070-4246402

Styrelse

V. ordförande

Thomas Rundström

070-595 84 00
thomas@qbena.se

Sekreterare

Kurt-Arne Karlsson

070-692 33 51
curreoulla@gmail.com

Kassör

Charlotte Rytthammar

Ledamot

Magnus Alveteg

magnus@alveteg.se

Suppleant

Christian Sahlén

Suppleant
Roger Linder
Revisor

Raoul Jonsson

Revisor
Stig Emtesten
Valberedning
Fredrik Kagg
Valberedning
Thomas Samuelsson

Stadgar

§ 1 Föreningens namn och målsättning

Föreningens namn är: Borenshultsområdets Båt- och Strandförening.
Föreningen är en ideell förening som har som målsättning att bevara och utveckla den unika miljön som stranden med dess många bodar och bryggor vid Borenshult Västralund till reningsverket och Motala ström utgör. Föreningen ska hos kommunala och andra myndigheter bevaka och hävda föreningens intressen.

§ 2 Medlemskap

Rätt att söka medlemskap har alla som har intresse av föreningens verksamhet och som erkänner dess stadgar, avtal och övriga regler.

Det finns två medlemskategorier i föreningen.
1. Brygga- bodmedlem (innehar arrende- eller skötselavtal)
2. Medlem

Medlem får uteslutas om denne, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

Medlem får också uteslutas om denne motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar och eller ordningsregler eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Följande gäller för brygga- bodmedlemmar: Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Beslut om uppsägning av arrendeavtal samt uteslutning ska ha föregåtts av varning där medlem fått tillfälle under minst 14 dagar att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas. Beslutet ska inom en vecka från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

I beslutet skall också anges senaste tidpunkt som avstädning av arrendeområdet skall vara slutfört. I fall där avstädning inte skett åtgärdas detta av föreningen på den uteslutnes bekostnad.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande samt kassören, eller vid dessas förfall av styrelsens vice ordförande. Beträffande firmateckning i särskilda ekonomiska ärenden bör styrelsen utfärda fullmakt, varvid två personer i föreningen ska verkställa firmateckning

§ 5 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och är ansvarig för löpande ärenden. Styrelsen består av: ordförande, kassör, sekreterare, samt två eller fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Ordförande jämte en eller två ledamöter ska väljas med ett års förskjutning i förhållande till kassör jämte två eller tre ledamöter. Vice ordförande ska vara utsedd i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är närvarande. Till styrelseledamot kan endast medlem i föreningen väljas.

§ 6 Möten

De möten som kan förekomma inom föreningen är styrelsemöte, årsmöte och extra medlemsmöte.

mom. 1 Styrelsemöte

Styrelsemöte ska hållas när ordförande eller annan styrelseledamot så anmodar, vanligtvis hålla fem styrelsemöten per år. Ordförande kallar styrelseledamöterna senast en vecka före mötet. Suppleanter kallas till styrelsemöte men äger ej rösträtt när ordinarie ledamot är närvarande.

mom. 2 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast tre månader efter verksamhetsåret utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före mötet. Kallelse skall ske via mail och via föreningens hemsida. Vid årsmötet är följande punkter obligatoriska i dagordningen:
- är årsmötet stadgemässigt utlyst
- godkännande av dagordning
- val av årsmötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)
- val av 2st justeringsmän och tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera årsmötesprotokoll
- behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
- behandling av revisorernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande tiden för revisionsberättelsen
- val av styrelseledamöter jämte suppleanter på 2 år
- val av 2 st revisorer jämte suppleanter
- val av valberedare 1 år
- fastställande av avgifter och arvoden
- behandling av motioner
- övriga frågor

mom. 3 Extra medlemsmöte

Styrelsen äger rätt att sammankalla till ett extra medlemsmöte när särskilt skäl för detta föreligger. Dessutom är styrelsen skyldig att sammankalla till extra medlemsmöte när skriftlig begäran om detta har lämnats till styrelsen från minst 15st av föreningens medlemmar. När extra medlemsmöte begärs av medlemmarna ska den skriftliga begäran innehålla motiv till det extra mötet. Kallelse till extra medlemsmöte ska ske på samma sätt som till årsmötet.

§ 7 Ändring och/eller tillägg i stadgar

Ändring av och/eller tillägg till dessa stadgar ska beslutas vid två på varandra följande möte, varav det ena ska vara årsmötet. Det andra ska vara antingen styrelsemöte eller extra medlemsmöte.

§ 8 Avgifter

Samtliga avgifter och eventuella taxor som förekommer inom föreningen beslutas på årsmötet. Betalning för brygga/bod-medlem ska vara föreningen tillhanda senast 28 februari. Vid försenad betalning påföres förseningsavgift. Utebliven betalning medför uteslutning ur föreningen samt rätten till båt och bryggplats/bod inom föreningens områden. För stödmedlem och kömedlem kan betalning ske när som helst under året. Medlem åtnjuter inga medlemsbrev eller rättigheter förrän avgiften är betalt.

§ 9 Hedersmedlem

Föreningen kan, på förslag framlagt på årsmötet, till hedersmedlem utse person som på särskilt framstående sätt utfört värdefullt arbete för föreningen samt i samt i övrigt främjat dess ändamål. Hedersmedlem äger samma rätt som varje annan medlem i föreningen men är befriad från avgift.

§ 10 Motioner/förslag

Motioner/förslag som medlem önskar få behandlat på årsmötet ska skriftligen var styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 11 Rösträkning/beslut

mom. 1

Vid årsmöte och extra medlemsmöte äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

mom. 2

Vid styrelsemöte äger varje styrelseledamot en röst, vid ordinarie ledamots frånvaro övergår rösten till i tur stående suppleant. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

mom. 3

Alla beslut i föreningen fattas med enkel majoritet utom beslut om föreningens upplösning som fattas enligt § 13.

§ 12 Ekonomi

Föreningens policy är att ha en god ekonomi, soliditeten ska vara mycket god. All eventuell upplåning till speciella projekt ska beslutas på årsmöte eller extra medlemsmöte.

§ 13 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena ska vara årsmötet och det andra extra medlemsmöte. Föreningens fasta tillgångar ska fördelas/avyttras enligt på dessa möten fattade beslut, därefter tillfaller föreningens likvida tillgångar, till lika delar, senaste verksamhetsårets betalande medlemmar inklusive hedersmedlemmar. Beslut om föreningens upplösning ska ske med ¾-dels majoritet. Övriga beslut i upplösningsärendet fattas av enkel majoritet.


Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar.
Stadgar antagna av årsmötet 1993-01-28
Stadgar antagna av styrelsen 1993-03-29
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2004-03-01
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2004-03-31
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2005-03-07
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2005-05-10
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2007-03-05
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2009-02-19
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2009-03-12
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2016-11-22
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2022-03-28
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2022-04-25