Årsmöte måndag 27 september
Läs mer här.

Vattenpest - Uppmaning till alla våra bryggägare
Läs mer här.

Bryggor vid vatten

Om föreningen

Borenshultsområdets Båt- och Strandförening är en ideell förening som har som målsättning att bevara och utveckla den unika miljö som stranden med dess många bodar och bryggor vid Borenshult-Västralund till reningsverket och Motala Ström utgör. Vid utgången av verksamhetsåret 2019 hade föreningen 480 medlemmar.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och är ansvarig för löpande ärenden, Styrelsen består av: ordförande, kassör, sekreterare, samt två eller fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter.

Styrelse

Ordförande
Herbert Albrigtsen Falkner
070-868 26 93
her1fal@hotmail.com
V. ordförande
Johan Dahlberg
070-208 34 83
johan.dahlberg67@bredband.net
Sekreterare
Kurt-Arne Karlsson
070-692 33 51
curreoulla@gmail.com
Kassör
Heidi Albrigtsen Falkner
070-865 01 68
heidi_albrigtsen@hotmail.com
Ledamot
Katarina Lind
kgillstrom@live.se
Suppleant
Sten-Åke Ljungholm
070-952 53 02
stenake.ljungholm@telia.com
Suppleant
Mats Björklin
070-761 71 31
mats@lgbtimmerhus.se
Revisor
Raoul Jonsson
Revisor
Stig Emtesten
Adjungerande
Magnus Öhrman
0141 21 86 43
Valberedning
Fredrik Kagg
Valberedning
Hans Örtoft

Stadgar

§ 1 Föreningens namn och målsättning

Föreningens namn är: Borenshultsområdets Båt- och Strandförening.
Föreningen är en ideell förening som har som målsättning att bevara och utveckla den unika miljön som stranden med dess många bodar och bryggor vid Borenshult Västralund till reningsverket och Motala ström utgör. Föreningen ska hos kommunala och andra myndigheter bevaka och hävda föreningens intressen.

§ 2 Medlemskap

Rätt att söka medlemskap har alla som har intresse av föreningens verksamhet och som erkänner dess stadgar, avtal och övriga regler.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande samt kassören, eller vid dessas förfall av styrelsens vice ordförande. Beträffande firmateckning i särskilda ekonomiska ärenden bör styrelsen utfärda fullmakt, varvid två personer i föreningen ska verkställa firmateckning.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och är ansvarig för löpande ärenden. Styrelsen består av: ordförande, kassör, sekreterare, samt två eller fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Ordförande jämte en eller två ledamöter ska väljas med ett års förskjutning i förhållande till kassör jämte två eller tre ledamöter. Vice ordförande ska vara utsedd i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är närvarande. Till styrelseledamot kan endast väljas en medlem i föreningen.

§ 6 Möten

De möten som kan förekomma inom föreningen är styrelsemöte, årsmöte och extra medlemsmöte.

mom. 1 Styrelsemöte

Styrelsemöte ska hållas när ordförande eller annan styrelseledamot så anmodar, vanligtvis hålla fem styrelsemöten per år. Ordförande kallar styrelseledamöterna senast en vecka före mötet. Suppleanter kallas till styrelsemöte men äger ej rösträtt när ordinarie ledamot är närvarande.

mom. 2 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast tre månader efter verksamhetsåret utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före mötet. Kallelse ska ske antingen genom direkt skrivelse till medlemmarna eller genom annonsering i lokal pressen. Vid årsmötet är följande punkter obligatoriska i dagordningen:
- är årsmötet stadgemässigt utlyst
- godkännande av dagordning
- val av årsmötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)
- val av 2st justeringsmän och tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera årsmötets protokoll
- behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
- behandling av revisorernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande tiden för revisionsberättelsen
- val av styrelseledamöter jämte suppleanter på 2 år
- val av 2st revisorer jämte suppleanter
- val av valberedare 1 år
- fastställande av avgifter och arvoden
- behandling av motioner
- övriga frågor

mom. 3 Extra medlemsmöte

Styrelsen äger rätt att sammankalla till ett extra medlemsmöte när särskilt skäl för detta föreligger. Dessutom är styrelsen skyldig att sammankalla till extra medlemsmöte när skriftlig begäran om detta har lämnats till styrelsen från minst 15st av föreningens medlemmar. När extra medlemsmöte begärs av medlemmarna ska den skriftliga begäran innehålla motiv till det extra mötet. Kallelse till extra medlemsmöte ska ske på samma sätt som till årsmötet.

§ 7 Ändring och/eller tillägg i stadgar

Ändring av och/eller tillägg till dessa stadgar ska beslutas vid två på varandra följande möte, varav det ena ska vara årsmötet. Det andra ska vara antingen styrelsemöte eller extra medlemsmöte.

§ 8 Avgifter

Samtliga avgifter och eventuella taxor som förekommer inom föreningen beslutas på årsmötet. Betalning ska vara föreningen tillhanda enligt förfallodatum på fakturan eller inbetalningskort. Vid försenad betalning påföres förseningsavgift. Utebliven betalning medför uteslutning ur föreningen samt rätten till båt och bryggplats/bod inom föreningens områden.

§ 9 Hedersmedlem

Föreningen kan, på förslag framlagt på årsmötet, till hedersmedlem utse person som på särskilt framstående sätt utfört värdefullt arbete för föreningen samt i samt i övrigt främjat dess ändamål. Hedersmedlem äger samma rätt som varje annan medlem i föreningen men är befriad från avgift.

§ 10 Motioner/förslag

Motioner/förslag som medlem önskar få behandlat på årsmötet ska skriftligen var styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 11 Rösträkning/beslut

mom. 1

Vid årsmöte och extra medlemsmöte äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

mom. 2

Vid styrelsemöte äger varje styrelseledamot en röst, vid ordinarie ledamots frånvaro övergår rösten till i tur stående suppleant. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

mom. 3

Alla beslut i föreningen fattas med enkel majoritet utom beslut om föreningens upplösning som fattas enligt § 13.

§ 12 Ekonomi

Föreningens policy är att ha en god ekonomi, soliditeten ska vara mycket god. All eventuell upplåning till speciella projekt ska beslutas på årsmöte eller extra medlemsmöte.

§ 13 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena ska vara årsmötet och det andra extra medlemsmöte. Föreningens fasta tillgångar ska fördelas/avyttras enligt på dessa möten fattade beslut, därefter tillfaller föreningens likvida tillgångar, till lika delar, senaste verksamhetsårets betalande medlemmar inklusive hedersmedlemmar. Beslut om föreningens upplösning ska ske med ¾-dels majoritet. Övriga beslut i upplösningsärendet fattas av enkel majoritet.


Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar.
Stadgar antagna av årsmötet 1993-01-28
Stadgar antagna av styrelsen 1993-03-29
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2004-03-01
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2004-03-31
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2005-03-07
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2005-05-10
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2007-03-05
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2009-02-19
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2009-03-12
Ändring av stadgar antagna av styrelsen 2016-11-22
Ändring av stadgar antagna av årsmötet 2017-03-08